วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 / 2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 / 2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 และ 8 – 9 มกราคม 2565 เวลา 08:30 น. – 17:00 น. ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร