วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การศึกษาดูงานของคณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่