วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิต ยุคดิจิตอล  เพื่อรองรับพื้นที่ EEC ฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม , ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร A. ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต ระดับ ­๑

                     หลักสูตร B. ช่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ ­๑

หลักสูตร C. ช่างงานวัดละเอียดและควบคุมคุณภาพ ระดับ ­๑

หลักสูตร D. ช่างเทคโนโลยีซีเอ็นซี ระดับ ­๑