วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ผู้บริหารบริษัท Marh นำโดย ดร มลฤดี และคณะ เยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น.

ปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสาขามาตรวิทยา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาขาการวัดละเอียดและมาตรวิทยา
เยี่ยมชมเครื่องมือวัดด้านมิติ มาตรวิทยา
ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณห้องเรียนมาตรวิทยา
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ร่วมถ่ายรูปบริเวณป้ายศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร