วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ฝึกอบรมโครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ฝึกยกระดับหลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) โดยศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ระหว่าวันที่ 17 – 18 ,24 – 25 ธันวาคม 2565