วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

พัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานให้เกิดความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันติดตั้งป้ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน