วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

พัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานให้เกิดความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันติดตั้งป้ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน