วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา08:45 น. นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนและท่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา08:45 น. ท่านสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนและท่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 และ 8 – 9 มกราคม 2565