วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 (CNC Milling Operator Level 2) รหัสหลักสูตร 0920082091402 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565