วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mastercam 2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ

ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2564

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซ่ลูชั่น จำกัด