วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลขที่ กพ.0001.2 / 2565 สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565