วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565
sdsdsds

ผู้บริหารบริษัท Marh นำโดย ดร มลฤดี และคณะ เยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น.

26 มิ.ย. 2022
ปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสาขามาตรวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาขาการวัดละเอียดและมาตรวิทยา เยี่ยมชมเครื่องมือวัดด้านมิติ มาตรวิทยา ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณห้องเรียนมาตรวิทยา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ร่วมถ่ายรูปบริเวณป้ายศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร