วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่สยทอดเทคโนโลยี ได้ทำหนังสือ ขออนุญาตเป็นเป็นดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ