วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่สยทอดเทคโนโลยี ได้ทำหนังสือ ขออนุญาตเป็นเป็นดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ