วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

โครงการเสริมสรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 ( 30 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 8 , 9 , 16 และ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร