วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิต ยุคดิจิตอล  เพื่อรองรับพื้นที่ EEC ฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม , ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูล เข้าศึกษาดูงานกำดำเนินการของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00น – 12:00 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (World Skills Thailand ๒๐๒๒ – Qualifying Round) ระหว่างวันที่ ๒ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘  นครสวรรค์
อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ผู้บริหารบริษัท Marh นำโดย ดร มลฤดี และคณะ เยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ได้รับใบอนุญาต เลขที่ กพ ๐๐๐๑.๑ / ๒๕๖๕ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ ๑
อบรมการใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM) โดยบริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จำกัด ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 3 มิติ
การติดตามและตรวจความพร้อมของคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เอกสารการฝึกอบรมและรายงานการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้าน รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 ( CNC Milling Opreator Level 2)
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 (CNC Milling Operator Level 2) รหัสหลักสูตร 0920082091402 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
เรื่องมาใหม่
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิต ยุคดิจิตอล  เพื่อรองรับพื้นที่ EEC ฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม , ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูล เข้าศึกษาดูงานกำดำเนินการของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00น – 12:00 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (World Skills Thailand ๒๐๒๒ – Qualifying Round) ระหว่างวันที่ ๒ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘  นครสวรรค์
อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร