วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ข่าวสารแผนกวิชา

การศึกษาดูงานของคณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วันที่ 7 สิงหาคม 2566
โครงการเสริมสรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลขที่ กพ.0001.2 / 2565 สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ฝึกอบรมโครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ฝึกยกระดับหลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) โดยศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ระหว่าวันที่ 17 – 18 ,24 – 25 ธันวาคม 2565
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิต ยุคดิจิตอล  เพื่อรองรับพื้นที่ EEC ฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม , ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูล เข้าศึกษาดูงานกำดำเนินการของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00น – 12:00 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (World Skills Thailand ๒๐๒๒ – Qualifying Round) ระหว่างวันที่ ๒ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘  นครสวรรค์
อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ผู้บริหารบริษัท Marh นำโดย ดร มลฤดี และคณะ เยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น.