วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

ข่าวสารแผนกวิชา

ผู้บริหารบริษัท Marh นำโดย ดร มลฤดี และคณะ เยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ได้รับใบอนุญาต เลขที่ กพ ๐๐๐๑.๑ / ๒๕๖๕ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ ๑
อบรมการใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM) โดยบริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จำกัด ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 3 มิติ
การติดตามและตรวจความพร้อมของคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เอกสารการฝึกอบรมและรายงานการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้าน รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 ( CNC Milling Opreator Level 2)
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 (CNC Milling Operator Level 2) รหัสหลักสูตร 0920082091402 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอน ฯ โดย หจก.เอ็น แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง โดยคุณ จรัส โตอัน วันที่ 11 เมษายน 2565
การให้คำแนะนำแก่นายปวรศักย์ ธนัฐนยดล
การขอคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือตัดกับชุดฝึกเครื่องกัด CNC Mini ของคุณ ขจรพัฒน์ ธนัฐธันยดล กลุ่มงานหินอ่อน อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน