วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอด เทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ / ความเป็นมาของ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมาของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงแพชร

สถานที่ตั้งของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

50 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร 055 – 711090 โทรสาร 055 – 711200

เปิดทำการสอน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

ระดับ ปริญญาตรี (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่

ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Logo ประจำศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ป้าย ประจำศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

บันทึกข้อความจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ / ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอน ฯ


บันทึกข้อความขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอน ฯ

บันทึกลงนามในประกาศ ฯ

ประกาศวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่

ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2564