วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

คณะดำเนินงาน ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นายสถาพร โพธิ์หวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นายรชต ดิลกรัชตสกุล

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ ชิวหา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายมนัส ศรีวงศ์

กรรมการบริษัทแมชชีนเทค จำกัด

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายวีรวุฒิ บำรุงไทย

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน ลิ่มเชียงเส็ง จำกัด

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายฤทธิเดช พรหมดำ

ผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านซอฟแวร์ซิมมูเลชั่นสำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่และการฝึกอบรม ฯ

นายอังกูร ชัยพงษ์รัตนา

เจ้าของกิจการ การซ่อมสร้างเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านระบบการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายณัฐวัฒน์ ศิริรัตนะนนท์

ผู้จัดการบริษัทเฟิร์ทเทค ออโตเมชั่นแอนพาร์จำกัด

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านระบบการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรกลสมัยใหม่

ดร. มลฤดี เรณูสวัสดิ์
ผู้จัดการบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านการใช้เครื่องมือวัด ทางด้านมิติ

นายชนะเปี่ยม ฟองจันทร์

เจ้าของกิจการ การซ่อมสร้างเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านระบบการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายวรเทพ เทพประติ

เจ้าของกิจการ การซ่อมสร้างเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านระบบการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายอำนาจ ขำเพ็ง

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาเครื่องมือกลชั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านระบบการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายนัทธพงศ์ มีน้อย

ผู็เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือตัดชั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านเครื่องมือตัดและนำมันตัด สำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายอรรถพล พิลึก

ผู้จัดการบริษัท บีพี คาบบิเบรชั่น จำกัด

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านเครื่องจักรกลสมัยใหม่

รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายสุนทร แก้ววิฬา

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายสันติ พยัคฆ์ขาม

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล สสอ.

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายอำนาจ ทองแสน

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่

นายอนุชาติ อินสด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่